Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Saturday, May 1, 2010

ཆུ་འཐུང་ཚཱུལ།


དུས་ཚོད་གནད་སྨིན་ཐོག་ཆུ་མང་པོ་འཐུང་ན་མིའི་ལུས་པོའི་བདེ་ཐང་ལ་རྗེས་འབྲས་ལྡན་པའི་ནུས་པ་འཐོན་ཐུབ།

༡༽ གོམ་པ་རྒྱབ་ནས་ཕྱིན་པའི་རྗེས་ཆུ་ཕོར་པ་གཉིས་འཐུང་ན་དབང་རྩའམ་འབུད་རོལ་དེ་དག་གྲུང་པོ་བཟོ་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོད།
༢༽ ཁ་ལག་མ་ཟས་གོང་གི་སྐར་མ་༣༠སྔོན་དུ་ཆུ་ཕོར་པ་གང་འཐུང་ན་ཟས་འཇུ་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོད།
༣༽ གཟུགས་པོ་མ་འཁྲུ་གོང་རོལ་དུ་ཆུ་ཕོར་པ་གང་འཐུང་ན་ཁྲག་གཤེད་བཅོག་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོད།
༤༽ མ་ཉལ་གོང་དུ་ཆུ་ཕོར་པ་གང་འཐུང་ན་གྲིབ་དང་སྙིང་བགད་ན་ཚ་འགོག་པའི་ཕན་ཐོགས་ཡོད།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com