Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Sunday, May 2, 2010

བསླབ་བྱ།

སྐལ་བསང་མི་རིགས་ཀྱི་རང་དབང་ནི་རང་གི་བདེ་སྐྱེད་ཡིན།།

མི་རིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་ནི་རང་གི་སྟོབས་ཤུག་ཡིན།།

མི་རིགས་ཀྱི་ལས་དབང་ནི་རང་གི་མཛེས་རྒྱན་ཡིན།།

མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ནི་རང་གི་ནོར་བུ་ཡིན།།

གངས་ཅན་བོད་མིས་དབང་བའི་རིགས་གཞུང་འདི།།

སྟོང་གསུམ་མུན་པ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཡིན།།

ཞི་བདེས་རྦ་རླབས་རྒྱས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཡིན།།

བདེ་བའི་ལངས་མཚོ་རོལ་བའི་གངས་ཕྲུག་ཚོར།།

སྐྱེད་པའི་རིགས་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་མ་ནོར་ཨང།།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com