Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Sunday, April 18, 2010

ས་ཡོམ་ལགས། ཚེ་སྲོག་གི་ཕུར་པས་བཏབ་ཆོག

ར་ས་ཕོ་ཉ།

དུས་རབས་ཀྱི་འཛད་མཐར།
ཚུལ་རོལ་གྱི་ཐ་མར།
ས་གཞི་ཡོམ་ཡོམ་བྱས།

བྱང་ཤར་ནས་འུར་སྒྲ་གྲགས།
ལྷོ་ནུབ་ནས་སྨྲེ་ངག་འདོན།
ངེད་ཅག་བོད་མིའི་ཚེ་སྲོག
བཙན་པོའི་འབར་འཐིལ་ན་ཡོམ་ཡོམ་བྱས།

ཅི་རེད་དམ། ས་ཡོམ་རེད་ཨང་ས་ཡོམ།


རྟག་ཏུ་ས་ཡོམ་ལ་འཇིགས་ནས་ཡོད་ལ།
ས་ཡོམ་གྱི་གཞན་དབང་དུ་ཡོད།
ས་ཡོམ་ལས་བྲོས་པར་དཀའ་ལ།
ས་ཡོམ་དང་ལྷན་དུ་གནས་པར་ཡང་དཀའ།

གང་རེད་དམ། འདི་ན་ངེད་ཅག་གི་ཕ་གཞིས་ཡིན།

ས་ཆེན་པོ་དུམ་བུ་ལྔར་བཀས་ཀྱང་།
གནམ་ཆེན་པོ་ཆར་བཞིན་ཟགས་ཀྱང་།
དུས་རྟག་ཏུ་ས་ཡོམ་གྱིས་ཉེན་པ།
འདི་ནི། ངེད་ཅག་གི་ཕ་གཞིས་ཡིན་པས།
ཚེ་སྲོག་གི་ཕུར་པས་ཁྱོད་ལ་བཏབ་ཆོག

ས་ཡོམ་ལགས།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com