Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Sunday, June 21, 2009

༡༥༽ ཚངས་དབྱངས་ནས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ གི་ཆུ་ཚོད་ ༡༣ སྐར་མ་ ༠༥

དགོན་པའི་གྲྭ་རྒན་ཞིག་གིས། རྟག་ཏུ་དགེ་ཕྲུག་དེ་ལ་འཇིག་བརྟེན་མི་རྟག་པ་རེད། འཆི་བ་ནམ་ཡོང་ངེས་པ་མེད་ཟེར།རྒྱུན་པར། ཤ་དང་མར་རྣམས་བཟའ་མ་ནུས་པར། རང་གི་ཉལ་ཁྲིའི་འོག་ལ་སྦས། དགེ་ཕྲུག་དེར་ཐ་ན་རྩམ་པ་བགྲོད་པ་རྒྱག་པ་སྤྲོད་ཀྱི་མེད། ཉིན་ཞིག་དགེ་རྒན་དེ་ལ་ནད་གཅིག་བྱུང་ནས། མལ་ནང་ལྷུང་བས་ན། དགེ་ཕྲུག་དེ་ལ། ”ཁོ་རེ། ད་གྲ་སྒྲིག་བྱོས། འཆི་བ་སླེབས་ཡོང་གི་འདུག་ཟེར།” དགེ་ཕྲུག་དེས་ལམ་གསེང་ཤག་ནང་ཡར་རྒྱུག་མར་རྒྱུ་བྱས་ནས། རྡོག་མཁྲེགས་ཆེ་བ་གཅིག་དང་ཆུང་བ་གཅིག་བཟོས། དགེ་རྒན་གྱི་འགྲམ་ན་ཕྱིན་ནས། ”རྒན་ལགས་ཚང་མ་གྲ་སྒྲིག་ཡིན། འཆི་བ་སླེབས་སོང་ན། རྒན་ལགས་ཀྱིས། ཇ་དང་རྩམ་པ་དེ་ཡང་བ་ཡོད་སྟབས། དེ་དག་འཁུར་ནས་སྔོན་ལ་ཕེབས་རོགས། ངས་ཤ་དང་མར་དེ་ཁྱེར་ནས་རྗེས་ལ་སླེབས་ཡོང་ཟེར།”

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com