Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Monday, June 22, 2009

ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལྗོངས

གངས་རིའི་དབུ་འཕང་མངོན་པར་མཐོ་བའི་ཞིང་མཆོག་དེ་ནི་ངའི་ཕ་ས་སྟེ་ཁ་བ་ཅན་ཡིན། མཛེས་སྡུག་མངོན་པར་བཀྲ་བའི་གཡུ་མདོག་གི་སྤང་དེ་ནི་ངའི་རྩེན་རྭ་སྟེ་མ་ཡུམ་བསལ་ལྡན་ཞིང་། ཁ་བའི་འདབ་མ་སྟོང་གིས་བབ་སའི་མཐོ་སྒང་གནས་མཆོག་དེ་ནི་ངའི་ལྟི་ཁྲག་འཕོ་ས་སྟེ་གངས་ལྗངས་ཡུལ

1 comment:

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com