Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Monday, June 22, 2009

གངས་དཀར་སེམས།

ལྗིད་ཆགས་གངས་དཀར་བཙོག་དྲིས་སྦག་པ་དང༌།
དངས་གཙང་སྤང་ལྗོངས་སྙིང་ཆུང་བཏོན་ནས་བཟུང།
རང་དབང་བརླག་པའི་སྤྲ་ཚའི་སྤུན་ཟླའི་སྲོག
བྱེ་མའི་རླུང་ལ་བསྐུར་བའི་སྐྱོ་ངལ་ལྕི།

ཁ་བ་བུ་ཡུག་འཚུབ་པའི་ལམ་འཕྲང་ནས།
དཀའ་སྡུག་རྡོག་པས་རྫིས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་མང༌།
རང་དབང་བླ་སྲོག་བར་དབྱིངས་ལྡིང་དང་ལྷན།
སེམས་ཀྱི་རྟ་བདུན་དབང་པོར་ཕྱོགས་ལ་སྤྲོ།

བློ་ཡིས་དཔྱོད་ཤེས་རིག་པའི་གནས་ལ་བརྩོན།
བདེན་པོའི་འོད་ཟེར་འཆང་མཁན་རེ་བའི་ཚོགས།
བསམ་འདུན་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་བའི་སྤུན་ཟླ་ཀུན།
བརྟེན་དུ་འཛོམས་པའི་སྨོན་འདུན་སྙིང་ནས་ཞུ།།
གངས་ལྷ་མོས།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com