Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Tuesday, June 23, 2009

འཚབ་འཚུབ།

ངའི་ཕྲག་པའི་སྟེང་གི་ལྕི་ཤུགས་ཆེ་བའི་ཁུར་པོ་དེས།
རྟག་ཏུ་ང་རང་དལ་ལྷོད་ཀྱི་ལྷ་ལམ་དུ་རྩེན་པར་མི་འཇུག་ཞིང་།
ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེར་འཚབ་འཚུབ་ཀྱི་རླུང་བུ་ལྡང་བར་བྱེད།

ཨེ་མ།

འཇམ་ལྡིང་ལྡིང་ལྷིང་འཇགས་ཀྱི་སྟོན་མཇུག་དེར་ཅི་འདྲའི་མི་སྐྱིད་པ་ཞིག་ཨང་།
རང་འདོད་ཀྱི་གང་དགར་འདའ་ཆོག་ལ། ལྕི་གནོན་གྱི་ཁུར་བུ་ཡང་རེ་ཞིག་ས་སྟེང་དུ་བཞག་ཆཽག།

ར་ས་ཕོ་ཉས།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com