Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Tuesday, June 23, 2009

དྲ་རྒྱའི་ནང་བོད་ཡིག་བྲིས་ཐུབ་པ་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས།

གྲོགས་པོ་ཚོ། ཁྱེད་ཀྱིས་གཤམ་ཀྱི་དྲ་རྒྱའི་ནང་ཕེབས་ནས་ཧི་མ་ལ་ཡ་བོད་ཡིག་གློག་ཀླད་ནང་བླུགས་དགོས།
http://www.tibettimes.net/index.php?id=115&type=p

དེ་ནས་ངས་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་བཞིན་དབྱིན་ཡིག་དེ་ཚོའི་ཐོག་བསྣོན་རོགས།start>>control panel>>regional and language>>>languages>>>detail>>add>>

དེ་ནས་སྟོང་པ་གོང་མའི་ནང་chinese (PRC)
སྟོང་པ་འོག་མའི་ནང་tibetan(PRC)འདེམས་དགོས། དེ་ནས་>>0Kབསྣོན།
ཁྱོད་ཀྱིས་གོང་གི་་རིམ་པ་༥detailཞེས་པའི་ནང་བོད་ཡིག་དང་པོར་བཞག་ན་བོད་ཡིག་དང་པོ་ཡོང་གི་རེད།
དེ་ནས་ཁྱེད་རང་ཨང་༥པའི་ནང་སླེབས་ཀྱི་རེད། དེར་ཁྱེད་ཀྱིས་key setting བསྣོན་དགོས། swich to chinese (prc)ཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་change key sequenceཞེས་པ་བསྣོན། enable key sequence ལ་འགྲིགས་རྟགས་རྒྱོབ། དེ་ནས་oKཔསྣོན། ལེགས་པར་ཚར་སོང་། དེ་ཁྱོད་ཀྱིས་བོད་ག་དུས་བསྐྱོན་འདོད་ན་altདང་shiftདང་ཨང་0བསྣོན་དགོས། ར་ས་ཕོ་ཉས།

བང་ཆེན་དྲ་ཚིག་ལས་འདིར་ཕབ།

3 comments:

  1. སྐུ་ཞབས་ལགས་ཀྱིས་ཡག་པོ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བར་ཡིད་རང་ཡོད་

    ReplyDelete
  2. ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ངས་ཉིན་ཅིག་དེའི་སྐོར་ཁ་གསལ་ཡག་པོ་ཞིག་བཟོ་དགོས་བསམ་གྱི་ཡོད།

    ReplyDelete
  3. དེ་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རེད།

    ReplyDelete

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com