Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Wednesday, May 11, 2011

ལྕམ་ཧི་ལའི་རི་ཁིན་ལི་ཊོན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གླེང་བ།


ཨེཊ་ལེན་ཊིཀ་The Atlanticགསར་ཁང་གི་བཅར་འདྲི་ཞིག་ལ། ཨ་མི་རི་ཀའི་ལྕམ་ཁི་ལི་ཊོན་clintonགྱིས་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཟིན་ཐོ་ནི་ཡིད་སྐྱོ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག

ཟླ་བ་སྔོན་མའི་ནང་དུ་ལྕམ་ཁི་ལི་ཊོན་གྱིས། རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་པོ་རྣམས་ནི་ཤར་དཀྱིལ་middle eastཡུལ་གྲུ་དག་གི་ནང་དུ་བྱུང་བའི་མང་གཙོ་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཞི་རྒོལ་དེའི་ཤུགས་རླབས་དེས་ཤར་ཕྱོགས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཁྱབ་པའི་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ཁོང་ཚོས་ནི་ལོ་རྒྱུས་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ལྐུགས་པའི་ལས་དོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་ཚོས་དེར་ལྟར་བྱ་མི་ཐུབ། འོན་ཀྱང་ཁོང་ཚོས་ཇི་ཙམ་ཐུབ་ཀྱི་བར་དུ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་རེད། ཅེས་བརྗོད་ཡོད་འདུག

གསར་འགྱུར་ཡོང་ཁུངས། BBC

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com