Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Wednesday, October 26, 2011

གོ་སྐབས་འདུག

བརྩེ་ལྡན་ཀློག་པ་པོ་རྣམ་པ།

ད་ལྟའི་ཆར་སྐྱ་རེངས་བཞི་པའི་ནང་སྙན་རྩོམ་(བོད་ནང་རང་ལུས་ཀྱི་མཆོད་མེ་འབུལ་མཁན་ཚོར་ཕུལ་བ་དེ་འདྲ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག)དང་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད། མཚར་གཏམ་དང་འདྲ་པར་སྒྱུ་རྩལ། ལྷུགས་རྩོམ་དང་ཚན་རིག གྲགས་ཅན་མི་སྣ་ངོ་སྤྲོད་དང་མི་སྒེར་གྱི་ལོ་རྒྱུས། གཞས་ཚིག་གསར་རྩོམ་སོགས་ཀྱི་ས་མིག་འདུག་པས་རྩོམ་ཡིག་སོགས་ཡོད་ན་གང་མྱུར་གནང་རོགས། རྩོམ་སྒྲིག་པས།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com