Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Saturday, September 18, 2010

སྐྱོ་གླུ།

ལྡན་མ་ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས།

རྒྱུ་རྩལ་སྟོང་གི་བསྐྲུན་པའི་ཁང་བཟང་དང༌།།
ངལ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་བསྟེན་པའི་རིན་ཆེན་རྫས།།
ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་གཏེར་ཆེན་སོགས།།
ལྷན་སྐྱེས་འབྱུང་བཞི་གཡོ་བའི་འོག་ཏུ་ནུབ།།

ཡུལ་གྱི་བཀོད་པ་རྟོག་ངོར་འཆར་བའི་བརྙན།།
སུས་ཀྱང་འཕྱི་བར་མི་ནུས་བརྟན་པར་ཟུགས།།
ལས་དབང་བཙན་པོས་ས་མཐའ་ཕུད་པའི་བུ།།
རྒྱང་རིང་ཡུལ་ནས་མིག་ཆུ་དབང་མེད་ཤོར།།


སྤྱིར་ན་སྐྱེས་ནས་འཇིག་པ་འཁོར་བའི་གཤིས།།
མི་ཤི་གོད་ཆགས་འབྱུང་བ་རྒྱུ་མའི་འཁྲུལ།།
སྐྱེ་འགྲོ་བགྲང་ལས་འདས་པའི་སྲོག་གི་རྩ།།
དུས་གཅིག་ས་ཡི་འོག་ཏུ་ལུད་པ་སྐྱོ།།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com