Due to our blog readers from Tibet we shifted our Tibetan blog to kyareng.wordpress.com. Now on this blog is stand for both of Tibetan and English writers
ད་ནས་བཟུང་དྲ་ལམ་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། རྩ་བའི་སྐྱ་རེངས་དྲྭ་ཚིག་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་སྤོས་ཟིན་པ་ཡིན། kyareng.wordpress.com

Thursday, September 16, 2010

བཟོད་སྒོམ་ལ་འབྲས་བཟང་།

སྔོན་ལུང་པ་གཅིག་ལ་མུ་གེ་བྱུང་ནས། ཕྲུག་གུ་ཚང་མ་ཉིན་ལྟར་མི་ཕྱུག་པོ་ཞིག་གི་སྒོའི་མདུན་དུ་གྲལ་བསྒྲིགས་ནས་བག་ལེབ་རག་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དུས་ཚོད་རིང་པོ་མ་འགོར་བར་གཡོག་པོ་ཚོས་བག་ལེབ་མང་པོ་འཁྱེར་ཡོང་བ་དང་། ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀྱིས་བག་ལེབ་ཆེ་ཤོས་དེ་རག་ཐབས་སུ་ནང་འཁྲུག་ཤུགས་ཆེ་རྒྱག་གི་ཡོད། འོན་ཤང་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་སུ་ཐོབ་མ་བརྒྱབ་པར་ངང་རྒྱུད་རིང་པོས་སོ་སོའི་བང་རིམ་བསྒུགས་ཏེ། བག་ལེབ་ཆུང་ཤོས་དེ་འཁྱེར་ནས་འགྲོ་གི་ཡོད།

ཉིན་གཅིག་མོས་སྔར་རྒྱུན་ལྟར་བག་ལེབ་ཆུང་ཤོས་དེ་འཁྱེར་ནས་ཡོང་། ཁྱིམ་དུ་སླེབས་ནས་བག་ལེབ་གཏུབས་སྐབས་དེའི་ནང་ནས་སྒོར་བཅུ་རྙེད་པ་རེད། མོས་གློ་བུར་དུ་ཕྱུག་པོ་དེའི་འགྲམ་དུ་དངུལ་སྒོར་རྣམས་སློག་པར་ཕྱིན། ཕྱུག་པོ་དེ་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་གིས་དྲང་པོ་བྱས་པར་ཤིན་ཏུ་དགའ་སྟེ། སྒོར་བཅུ་མ་ཚད་ད་དུང་རྔན་པར་སྒོར་ཉི་ཤུ་གནང་བ་རེད།།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གནང་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྷོ་གྷོལ་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་ལ། ཅི་སྟེ་མེད་ནའང་གཤམ་གྱི་ལྒེ་ཁུང་ནས་Anonymousཞེས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ཐུབ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཁོག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །རྩོམ་ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱ་ཕྲག་བྲིས་པ་ལས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་ལས། །ཅིས་ཀྱང་ལྷག་པ་དམ་པའི་སྤྱོད་ལས་ཤེས། །
དྲ་རྒྱར་རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་ཡུལ། kyareng@gmail.com